பாராசூட் கல்பவ்ரிக்ஷா மூலம், மேரிகோ தொழில்நுட்பம், புதுமை மற்றும் செயல்திறனை விவசாயிகளுக்கு கொண்டு வருகிறது.

பாராசூட் கல்பவ்ரிக்ஷா முன்முயற்சி விவசாயிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து, பூச்சி மேலாண்மை, நோய் மற்றும் நீர் மேலாண்மை உட்பட பண்ணை மேலாண்மையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் பயிற்சி அளித்து அவர்களின் விளைச்சலை அதிகரிக்க உதவுகிறது.